Home » In my opinion

Valdresmusea og Bagn Bygdesamling

Written By: admin on March 24, 2014 No Comment

Jeg viser til mitt innlegg angående Bagn Bygdesamling og Valdresmusea i «Valdres» tirsdag 18. mars, samt avisens artikler om samme sak 20. og 22. mars.

Direktør Anne Marit Noraker sier at hverken hun eller styret i Valdresmusea «kjenner seg igjen i fremstillingen». Jeg undres hvilken del av fremstillingen de ikke kjenner seg igjen i? Er det ikke riktig at lederstillingen ved Bygdesamlinga er fjernet, og er det heller ikke riktig at det er opprettet en ny fulltids registratorstilling ved Fagernes? Med mitt innlegg hadde jeg håpet at Noraker eller styret kunne gi oss en god forklaring på disse prioriteringene.

Styreleder i Valdresmusea AS, Bente Dalåker «ser ingen dramatikk i dette». Nei vel, da ser hun kanskje hvordan Bygdesamlinga skal drives i 2014? Vi er lydhøre også overfor henne. «Vi har så langt ikkje lyst ut stilling som avdelingsleiar ved Bagn Bygdesamling» sier hun videre. Det er riktig. Og siden budsjettet for 2014 er vedtatt av styret uten midler til denne 50 % stillingen ser det ut til at hun heller ikke har til hensikt å gjøre nettopp det i 2014. Jeg anmoder Dalåker om å forklare hvordan en ny telefonsentral og en registratorstilling på Fagernes er «ei faglig styrking» for Bagn Bygdesamling.

Den 11. desember 2013 gjorde styret i Valdresmusea følgende vedtak i forbindelse med direktørens forslag til overordnede tiltak for 2014:

Styret ber administrasjonen om å gå i bred dialog med eierstyrene for Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen samlinger om overordnede tiltak for 2014. Dette er nødvendig for å legge et godt grunnlag for framtidig drift av Valdresmusea AS, og for å forankre strategien i hele organisasjonen. Faglige og økonomiske konsekvenser av forslag til tiltak må utredes grundig før styret kan fatte et endelig vedtak. Dette innebærer at realitetsbehandling av saken utsettes.

I det endelige budsjettet var likevel stillingen ved Bygdesamlinga tatt ut og registratorstillingen ved Fagernes tatt inn. Jeg har vært i kontakt med eierstyret for Bagn Bygdesamling. Denne konsekvensutredningen ble aldri gjort, styret i Bagn Bygdesamling ble aldri tatt med «i en bred dialog», og flertallet i styret i Valdresmusea med Dalåker i spissen har dermed helt sett bort fra sine egne beslutninger.

«Forankre strategi». «Faglige og økonomiske konsekvenser av forslag til tiltak må utredes grundig». Vedtaket i desember 2013 var fornuftig. Hvorfor velger da styret å se bort fra dette vedtak ved første anledning?

I avslutningen på mitt innlegg 18. mars stilte jeg spørsmål ved de museumsfaglige vurderingene og om lojaliteten til alle enhetene under Valdresmusea var likt fordelt.  Det er et helt åpenbart spørsmål når man med et pennestrøk fjerner en stilling som Bagn Bygdesamling har hatt i 40 år, og det uten at det lokale styret ved Bygdesamlingen er tatt med på råd.

At Bautahaugen Samlinger er fornøyde, slik det går fram av lørdagens reportasje er naturlig. Før 2006, da de kom inn under paraplyen Valdresmusea, hadde ikke muséet statlige tilskudd, ei heller egne stillingsressurser. Dette kom som en følge av at Bautahaugen kom inn under det konsoliderte Valdresmusea. Hedølene er flinke til å ta vare på bygda si, og jeg er ikke ute etter å konkurrere med Bautahaugen Samlinger om disse midlene.

Manglende kommunikasjon, manglende konsekvensutredninger, ingen forankring av strategi og manglende oppfølging av egne vedtak. Styreleder og direktør begår grove feil i ledelse og kommunikasjon.

Bagn Bygdesamling

Bagn Bygdesamling

Share on Facebook!

Comments are closed.

Copyright © 2009 Ingvar Koppervik, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates| Hits since 17.05.2011: 856399