Home » In my opinion

Bagn Bygdesamling

Written By: admin on March 18, 2014 No Comment

Bagn Bygdesamling

I 2014  er det 100 år siden den første bygningen ble oppført på Bagn Bygdesamling. Et lokalmuseum som er bygd opp og langt på vei holdt i drift av ildsjeler.  I vel 40 år har bygdesamlinga hatt fast tilsatte. Siden 70-tallet har hovedandelen  av driftsmidlene til samlinga kommet i form av statlige overføringer.  På nittitallet kom det krav fra statlige myndigheter om at  små musèer måtte  samarbeide med andre og større musèer for å få beholde disse statlige overføringene. Dette resulterte i første omgang med en samarbeidsavtale med Valdres Folkemuseum i 1998.   I 2006 opphørte avtalen i forbindelse med at det konsoliderte Valdresmusea AS ble opprettet.  Valdresmusèa består i dag av Bautahaugen Samlinger, Bagn Bygdesamling, Valdres Folkemuseum og Gardbergfeltet.  Pragmatiske som valdriser er var det ikke unaturlig at direktøren for det største museet, Valdres Folkemuseum tok på seg hatten som leder også for Valdresmusea AS. At en leder har to ulike roller kan være en utfordring.

Gitt at lederen har den rette kompetansen og den rette integriteten kan dette allikevel fungere godt.

Da budsjettet for Valdresmusea AS ble lagt for  2014 ble den halve stillingen som avdelingsleder for Bagn Bygdesamling  fjernet av flertallet i driftsstyret for  Valdresmusea, etter forslag fra direktøren, dette uten å ta med styret i bygdesamlinga på råd. Samtidig  har det gått fram av Valdresmuèa sine nettsider at det er blitt opprettet en ny heltidsstilling  med base Fagernes, som har elektronisk registrering som hovedarbeidsoppgave. Denne stillingen skal angivelig også bidra med registrering ved Bagn Bygdesamling.

Dersom Bang Bygdesamling skal forbli et levende museum er det helt nødvendig at det finnes en leder som har sitt virke ved samlinga. En håndverker, som bygdesamlinga fortsatt har i 50% stilling, har en viktig funksjon, men denne,  og  ”deler av” en registrator på Fagernes kan aldri erstatte det utviklingsarbeidet som en avdelingsleder har ansvaret for. Når direktøren  for Valdresmusea og flertallet i driftsstyret ikke makter å se dette, er det all mulig grunn til å sette spørsmålstegn ved de museumsfaglige vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene. Når man også benytter statlige midler som tidligere gikk til å lønne leder ved bygdesamlinga til å delfinansiere opprettels av en ny stilling på Fagernes, ja da er det i tillegg grunn til å stille spørsmål ved om direktørens ansvarsfølelse overfor de tre museene er likt fordelt.

Share on Facebook!

Comments are closed.

Copyright © 2009 Ingvar Koppervik, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates| Hits since 17.05.2011: 856378